برچسب: پاداش کرونا

دکتر عبادی: مدل ارائه خدمت به بیماران در گروه پزشکی و پرستاری متفاوت است

عضو شورای عالی نظام پرستاری کشور با بیان اینکه در متن دستورالعمل پرداخت پاداش کرونا به پرسنل درمانی بوی کم لطفی و بی عدالتی به مشام می رسد، گفت: مدل ارائه خدمت به بیماران در گروه پزشکی و پرستاری متفاوت است.

۳۱ خرداد ۱۳۹۹ 0 دیدگاه

عضو هیئت مدیره نظام پرستاری تهران: پاداش کرونا باید به افزایش انگیزه کاری کادر درمان منجر شود

عضو هیئت مدیره نظام پرستاری تهران با بیان اینکه پاداش کرونا باید به افزایش انگیزه کاری کادر درمان به ویژه پرستاران منجر شود، گفت: امروز پس از گذشت ۴ ماه همه پرستاران خسته هستند.

۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 0 دیدگاه

نائب رئیس سابق نظام پرستاری تهران: همه فاکتورها برای تعیین حق کرونا به درستی دیده شده اما میزان پاداش درست محاسبه نشده است

نائب رئیس سابق نظام پرستاری تهران با بیان اینکه همه فاکتورها برای تعیین حق کرونا به درستی در بخشنامه ذکر شده اما میزان آن درست محاسبه نشده است، گفت: همه موارد چون میزان تماس، شیفت کاری، مخاطرات شغلی و … همگی در بخشنامه دستورالعمل پرداخت پاداش کرونا ذکر شده است.

۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 0 دیدگاه

رئیس سابق نظام پرستاری تهران: شیوه پرداخت پاداش کرونا نشانه ادامه سیاستهای تبعیضی است

رئیس سابق نظام پرستاری تهران گفت: متأسفانه این شیوه پرداخت پاداش کرونا به پرسنل درمان نشانه ادامه سیاستهای تبعیضی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که در هر شرایطی کفه این تصمیمات به سمت پزشکان کشش بیشتری دارد.

۱۹ خرداد ۱۳۹۹ 0 دیدگاه

رئیس کل پیشین نظام پرستاری کشور: میزان پاداش کرونای گروه پرستاری در جهت توسعه عدالت در سلامت نیست

رئیس کل پیشین نظام پرستاری کشور با بیان اینکه میزان پاداش کرونای گروه پرستاری در جهت توسعه عدالت در سلامت نیست، گفت: نبود عدالت در سلامت از چالشهای اساسی نظام سلامت است.

۱۸ خرداد ۱۳۹۹ 0 دیدگاه

رییس انجمن علمی پرستاری ایران: پرداخت پاداش کرونا باید بر اساس میزان مواجهه با بیمار باشد نه بر اساس تخصص

رییس انجمن علمی پرستاری ایران با بیان اینکه پرداخت پاداش کرونا باید بر اساس میزان مواجهه با بیمار باشد و نه در رابطه با تخصص گفت: اگر میزان مواجهه پرستار با بیمار بیشتر از پزشک باشد باید دریافتی بیشتر داشته باشد و اگر پزشک و پرستار با بیمار مواجهه یکسان داشته باشند، باید حق کرونا یکسان باشد.

۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 0 دیدگاه

زارعیان با مردود دانستن بخشنامه دستورالعمل پرداخت پاداش‌ کرونا اصلاح آن را خواستار شد

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری تهران با محکوم کردن بخشنامه ای مبنی بر دستورالعمل پرداخت پاداش‌ کرونا به پرسنل درمان ر ادامه اصلاح آن را خواستار شد و گفت: هیئت مدیره نظام پرستاری تهران این بخشنامه را مملو از بی عدالتی و بی انصافی می داند.

۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 0 دیدگاه