وظایف کمیسیون پایش، ارزشیابی و بهبود کیفیت:

۱- تلاش در جهت اصلاح، رشد و تعالی حرفه پرستاری

۲- تلاش به منظور ارتقاء سطح دانش و مهارت و آموزش ضمن خدمت

٣- همکاری در تهیه و تعیین استانداردهای آموزشی سطوح مختلف پرستاری

۴- تلاش به منظور ارتقاء کیفی، مهارت و دانش فارغ التحصیلان پرستاری

۵- همکاری در تعیین استانداردهای خدمات و شرح وظایف رده های مختلف

۶- همکاری برای نظارت، کنترل و ارزشیابی نحوه خدمات پرستاری

۷- انجام نظر سنجی