دسته: بهیاری

تأکید عضو هیئت مدیره نظام پرستاری تهران بر ضرورت اختصاص سهمیه به بهیاران در کنکور سراسری جهت پذیرش در رشته پرستاری

عضو هیئت مدیره نظام پرستاری تهران با تأکید بر ضرورت اختصاص سهمیه کنکور سراسری برای بهیاران جهت پذیرش در رشته کارشناسی پرستاری گفت: باید برای بهیاران با ایجاد سهمیه در کنکور چاره‌ای اندیشیده شود چون بهیاران از پایه‌های تیم مراقبتی در مراکز درمانی هستند.