برچسب: پروژه بیمارستانی

مجوز استخدام پرستاران از سوی هیئت امنا تامین اجتماعی صادر شد

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: اجازه استخدام از هیئت امنا گرفته شده است، به میزان کسانی که در بخش درمان بازنشسته شده اند استخدام خواهیم داشت، همچنین در بخش غیر درمان نیز معادل نصف تعداد بازنشستگان نیرو جذب خواهد شد

۱۱ خرداد ۱۳۹۹ 0 دیدگاه