برچسب: اداره آگاهی

جزئیات دستگیری جاعلانی که با جعل مدرک اقدام به صدور کارت نظام پرستاری می کردند / نظام پرستاری شاکی پرونده

در پی کشف تعداد زیادی دانشنامه تحصیلی پرستاری تقلبی توسط هیئت مدیره نظام پرستاری تهران و گزارش به سازمان نظام پرستاری و پیگیری حقوقی آن در استان البرز، کارآگاهان اداره مبارزه با …

۳ شهریور ۱۳۹۹ 0 دیدگاه