وظایف کمیسیون قوانین و امور حقوقی:

۱- بررسی تخلفات ارجاعی

۲- بررسی قوانین و مقررات

٣- سایر امور مرتبط کمیسیون